top of page

Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Diëtiste Aan Zee, met maatschappelijke zetel te Prins Karellaan 15, 8450 Bredene en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BE0715.815.260 (hierna: “Diëtiste Aan Zee”). Lees deze Privacyverklaring aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en het gebruikt van cookies. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacyverklaring en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen

 1. Diëtiste Aan Zee leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

 2. Diëtiste Aan Zee stelt zich middels huidige Privacyverklaring tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

 3. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Diëtiste Aan Zee. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

 • Categorie 1: zonder registratie: uw IP-adres;

 • Categorie 2: formulieren invullen of bestelling plaatsen zonder registratie: alle velden in het formulier, alsook uw IP-adres;

 • Categorie 3: bij registratie: alle velden in het formulier, alsook uw IP-adres en wachtwoord;

 • Categorie 4: via cookies.

2.2. Diëtiste Aan Zee kan gegevens van u (persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

 • door gebruik van cookies (zie onderstaand);

 • tijdens uw registratie en gebruik van de website;

2.3. De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 8.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

Diëtiste Aan Zee zal de bij u vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

 • Categorie 2: het beheer van uw account op deze website met het oog op het gebruik van onze website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

 • Categorie 3: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

 • Categorie 4: het verbeteren van de gebruikerservaring en statistische doeleinden (zie verder) met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.

3.2. Direct marketing:

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”). Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Diëtiste Aan Zee uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Diëtiste Aan Zee, haar producten en/of diensten. Diëtiste Aan Zee kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door Diëtiste Aan Zee bewaarde documenten. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

3.3. Doorgifte aan derden:

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Diëtiste Aan Zee, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Diëtiste Aan Zee failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Diëtiste Aan Zee geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen. Diëtiste Aan Zee zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Diëtiste Aan Zee uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is. Diëtiste Aan Zee zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

3.4. Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Diëtiste Aan Zee uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Diëtiste Aan Zee zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Diëtiste Aan Zee en u.

 

Artikel 5 – Uw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Diëtiste Aan Zee van uw persoonsgegevens maakt.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Diëtiste Aan Zee. Daarnaast heeft u steeds het recht om Diëtiste Aan Zee te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

5.3. Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door Diëtiste Aan Zee verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar bieke@dietisteaanzee.be, per post naar Diëtiste Aan Zee Prins Karellaan 15, 8450 Bredene

5.7. Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door Diëtiste Aan Zee evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.8. Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

 1. Diëtiste Aan Zee heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

 2. In geen geval kan Diëtiste Aan Zee aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

 3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

 1. Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verleent Diëtiste Aan Zee toegang tot uw persoonsgegevens aan haar werknemers.

 2. Diëtiste Aan Zee garandeert een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan haar werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring.

Artikel 8 – Cookies

8.1. Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Diëtiste Aan Zee en geplaatst op de harde schijf van uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Diëtiste Aan Zee gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website.

8.2. Waarom gebruiken we cookies?

De website van Diëtiste Aan Zee gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van haar website. Dit helpt Diëtiste Aan Zee om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u haar website bezoekt en laat Diëtiste Aan Zee ook toe haar website te optimaliseren. Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Deze cookieverklaring geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die Diëtiste Aan Zee gebruikt gebruiken en hun doel. Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijst Diëtiste Aan Zee graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: Diëtiste Aan Zee oefent geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies

8.4.Uw toestemming:

U kunt steeds cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kunt maken.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op hetzij per e-mail naar bieke@dietisteaanzee.be, per post naar Diëtiste Aan Zee Prins Karellaan 15, 8450 Bredene. Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/. Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/

bottom of page